Teoriprøven gratis

Gratis teoriprøver for bil (klasse B).

Fareskilt

Farlig sving til høyre
Farlig sving til venstre
Farlige svinger, den første til venstre
Farlige svinger, den første til høyre
Bratt bakke, stigning
Bratt bakke, fall
Smalere veg, innsnevring på begge sider
Smalere veg, innsnevring på venstre side
Smalere veg, innsnevring på høyre side
Ujevn veg
Fartshump
Vegarbeid
Steinsprut
Rasfare
Rasfare. Skiltet varsler om fare for ras av stein, jord, snø e.l., og at rasmaterialer kan ligge på kjørebanen.
Glatt kjørebane. Skiltet varsler om fare for glatt kjørebane på grunn av særlige forhold.
Farlig vegskulder
Bevegelig bru
Kai, strand eller ferjeleie
Tunnel
Farlig vegkryss. Skiltet varsler om farlig vegkryss hvor det gjelder vanlig vikeplikt overfor kjørende fra høyre.
Rundkjøring
Trafikklyssignal
Planovergang med bom
Planovergang uten bom
Avstandsskilt
Avstandsskilt
Avstandsskilt
Jernbanespor. Skiltet angir stedet hvor jernbane eller forstadsbane krysser vegen i plan. Enkeltsporet
Jernbanespor. Skiltet angir stedet hvor jernbane eller forstadsbane krysser vegen i plan. Flersporet
Sporvogn
Avstand til gangfelt
Barn. Skiltet varsler om sted på eller langs veg hvor barn ofte ferdes eller oppholder seg i forbindelse med skole, barnehage, lekeplass e.l.
Syklende. Skiltet varsler om sted hvor syklende ofte krysser eller kjører ut på vegen
Skiltet varsler at dyr ofte ferdes over eller langs vegen. Hjort
Skiltet varsler at dyr ofte ferdes over eller langs vegen. Elg
Skiltet varsler at dyr ofte ferdes over eller langs vegen. Rein
Skiltet varsler at dyr ofte ferdes over eller langs vegen. Sau
Skiltet varsler at dyr ofte ferdes over eller langs vegen. Ku
Møtende trafikk. Skiltet varsler at kjørebanen har kjørende trafikk i begge retninger.
Fly. Skiltet varsler at fly kan fly lavt over eller nær vegen.
Sidevind. Skiltet varsler om sted hvor det ofte forekommer sterk sidevind.
Trafikkulykke.
Skiløpere. Skiltet varsler om sted hvor skiløpere ofte krysser vegen.
Ridende. Skiltet varsler om sted hvor ridende ofte krysser eller rir ut i vegen.
Annen fare. Farens art er angitt på underskilt