Teoriprøven gratis

Gratis teoriprøver for bil (klasse B).

Forbudsskilt

Innkjøring forbudt. Skiltet angir forbud mot å kjøre forbi skiltet. Sykling på fortau kan likevel foregå i samsvar med trafikkreglene.
Trafikkforbud. Forbudt for alle kjøretøy
Forbudt for motorvogn
Forbudt for traktor og for motorredskap konstruert for fart mindre enn 40 km/t
Forbudt for motorsykkel og moped
Forbudt for lastebil og trekkbil
Forbudt for syklende
Forbudt for gående
Forbudt for gående og syklende
Forbudt for ridende
Forbudt for transport av farlig gods. Forbudet gjelder kjøretøy som medbringer farlig gods som er nevnt i forskrift 11. november 2002 nr. 1264 om transport av farlig gods på veg og jernbane.
Forbudt for motorvogn med flere enn to hjul og med tillatt totalvekt høyere enn angitt
Breddegrense. Forbudet gjelder kjøretøy, medregnet gods, med større bredde enn angitt.
Høydegrense. Forbudet gjelder kjøretøy, medregnet gods, med større høyde enn angitt.
Lengdegrense. Forbudet gjelder kjøretøy eller vogntog, medregnet gods, med større lengde enn angitt.
Totalvektgrense. for kjøretøy Forbudet gjelder kjøretøy hvor aktuell totalvekt er høyere enn angitt. For vogntog gjelder forbudet hvert enkelt kjøretøy.
Totalvektgrense. for vogntog Forbudet gjelder vogntog hvor samlet aktuell totalvekt er høyere enn angitt. Forbudet gjelder også enkelt kjøretøy hvor aktuell totalvekt er høyere enn angitt.
Aksellastgrense. Forbudet gjelder kjøretøy med aktuell aksellast høyere enn angitt, aktuell boggilast høyere enn 1,5 ganger angitt aksellast eller aktuell trippelboggilast høyere enn 2 ganger angitt aksellast.
Boggilastgrense. Forbudet gjelder kjøretøy med aktuell boggilast høyere enn angitt.
Stopp for angitt formål - Kontroll. Skiltet angir forbud mot å kjøre videre før det er foretatt stans for det formål som er angitt i tekst på skiltet.
Stopp for angitt formål - Avgift. Skiltet angir forbud mot å kjøre videre før det er foretatt stans for det formål som er angitt i tekst på skiltet.
Stopp for toll. Skiltet angir plikt til å stanse for tollklarering i samsvar med gjeldende tollbestemmelser.
Svingeforbud til høyre. Forbudet gjelder bare for det vegkryss som skiltet er plassert i eller ved, eventuelt for første vegkryss etter skiltet. Annet virkeområde kan fastsettes ved underskilt.
Svingeforbud til venstre. Forbudet gjelder bare for det vegkryss som skiltet er plassert i eller ved, eventuelt for første vegkryss etter skiltet. Annet virkeområde kan fastsettes ved underskilt.
Vendingsforbud. Forbudet gjelder til og med første vegkryss.
Forbikjøringsforbud. Forbudet gjelder forbikjøring av motorvogn som har flere enn to hjul.Forbudet gjelder ikke forbikjøring som etter trafikkreglene lovlig kan skje til høyre. Forbudet gjelder fram til skilt «Slutt på forbikjøringsforbud», eller over en strekning som angitt med underskilt.
Forbikjøringsforbud for lastebil. Forbudet gjelder lastebil med tillatt totalvekt over 3.500 kg som kjører forbi motorvogn som har flere enn to hjul.Forbudet gjelder ikke forbikjøring som etter trafikkreglene lovlig kan skje til høyre. Forbudet gjelder fram til skilt «Slutt på forbikjøringsforbud for lastebil», eller over en strekning som angitt med underskilt.
Slutt på forbikjøringsforbud
Slutt på forbikjøringsforbud for lastebil
Fartsgrense
Fartsgrense
Fartsgrense
Fartsgrense
Fartsgrense
Fartsgrense
Fartsgrense
Slutt på særskilt fartsgrense
Slutt på særskilt fartsgrense
Slutt på særskilt fartsgrense
Slutt på særskilt fartsgrense
Fartsgrensesone. Skiltet angir grense for område hvor det gjelder forbud mot kjøring med større fart enn angitt antall km/t.Forbudet gjelder til det blir opphevet ved skilt «Slutt på fartsgrensesone», skilt «Gatetun» eller skilt «Gågate».Skiltet varsler også at fysiske fartsdempende anordninger kan være plassert i kjørebanen.
Slutt på fartsgrensesone
Stans forbudt. Skiltet angir forbud mot å stanse kjøretøy på den side av vegen hvor skiltet er satt opp.Skiltet gjelder fram til nærmeste vegkryss, eller til nytt skilt «Stans forbudt», «Parkering forbudt», «Parkeringssone», «Slutt på parkeringssone» og «Parkering».
Parkering forbudt. Skiltet angir forbud mot parkering på den side av vegen hvor skiltet er satt opp.Skiltet gjelder fram til nærmeste vegkryss, eller til nytt skilt «Parkering forbudt», «Stans forbudt», «Parkeringssone», «Slutt på parkeringssone» og «Parkering».
Parkeringssone. Skiltet angir grense for område hvor det gjelder særlige bestemmelser om parkering eller stans av kjøretøy. De særlige bestemmelser som gjelder, framgår av symboler og tekst på skiltet.Skiltet gjelder til det blir opphevet av skilt «Slutt på parkeringssone».For bestemte vegstrekninger innenfor området kan det ved skilt være fastsatt avvikende bestemmelser om parkering eller stans. For disse vegstrekninger gjelder ikke soneskiltets bestemmelser.
Parkeringssone
Slutt på parkeringssone
Slutt på parkeringssone